Kompetenskrav Arbete på väg (APV)

Under 2015 kommer Trafikverket att låta entreprenörer certifiera all personal genom kunskapsprov på Förarprovskontor. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan. All personal i entreprenaden och som befinner sig inom vägområdet ska inneha godkänd certifiering före datum för byggstart.

Kompetensen ska certifieras i fyra olika områden beroende på arbetsuppgifter:
• Nivå 2(Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion),
• Nivå 3A(utmärkningsansvarig)
• Nivå 3B(trafikdirigering vid vägarbete)
• Nivå 4(ansvarig för trafik- och skyddsanordningar, Styr och Leder entreprenaden)  

Som hjälpmedel för att förbättra kompetensen inom ovanstående nivåer kan Trafikverket s tekniska råd för Arbete På Väg (TRVR APV(TDOK 2012:88)) och Trafikverket s foldrar 100624 Arbeta med väghållningsfordon men även 100591 För din och trafikanternas säkerhet vara ett bra studiemedel. Certifiering Entreprenören bokar tid på Förarprovskontor för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning. Bokningen görs i bokningssystem vars inloggningsuppgifter och länk erhålles av Beställaren. En bokningsavgift erläggs i samband med bokningen som uppskattas kosta cirka 1200 SEK För att kunna registrera bokning till kunskapsprov måste personnummer och ID06 nummer anges för varje enskild deltagare. Vid provtillfället ska ID06 legitimation samt godkänd legitimation(körkort, pass, etc.) uppvisas. Beställaren hänvisar plats för genomförande av kunskapsprov som generellt sker på Trafikverkets Förarprovskontor på centralort dit endagsresa kan förekomma.

Entreprenören ska i anbud inkludera alla eventuella kostnader för kompetenshöjande åtgärder och kunskapsprovets praktiska genomförande. Eventuellt behov av ytterligare kunskapsprov vid underkänt resultat ska också inkluderas. Minst 75 % av svaren i kunskapsprovet ska vara godkända för att få arbeta i Entreprenaden. Vid underkänt prov finns möjlighet att göra ytterligare ett försök. Därefter ska Entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder som ska godkännas av beställaren via Entreprenörens avvikelsehantering. När det är genomfört finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

En certifiering gäller vanligtvis mellan 2 till 5 år, varierar baserat på vilket kompetensområde som avses.

Kompetensnivåer

• Nivå 2 - Förare 
• Nivå 3A - Utmärkningsansvarig
• Nivå 3B - Trafikdirigering vid vägarbete
• Nivå 4 - Styr och Leder entreprenaden